ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย และประสงค์จะเข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 โปรดลงทะเบียน ที่นี่

เอกสารแนบท้าย

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กำหนดการ

กำหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560