รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้มารยาทในการอยู่ร่วมกัน” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ตามที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ดำเนินการให้นักศึกษาลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้มารยาทในการอยู่ร่วมกัน” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 นั้น

บัดนี้วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันติ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการฯ ตามวันเวลาที่กำหนด นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในปีการศึกษาถัดไป

บัญชีรายชื่อแนบท้าย