ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียนวัดผล

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รายละเอียด

กำหนดการลงทะเบียน

รายชื่อนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์สายบุรี)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี)
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ศูนย์สายบุรี)
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาอิสลามศึกษา