ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมชมงานนิทรรศการ “ศิลปะไทยในอุดมคติ ”

วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมชมงานนิทรรศการ “ศิลปะไทยในอุดมคติ ” โดยมี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ “ศิลปะไทยในอุดมคติ ” โดย ลิขิต นิสีทนาการ ซึ่งหอศิลป์ภาคใต้ เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย และจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ สุนทรียะให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ สร้างความเคลื่นไหวทางศิลปะของภาคใต้เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติในอนาคตตลอดไปจนถึงการสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะระหว่างศิลปินท้องถิ่น ศิลปินจากส่วนกลางของไทย และศิลปินต่างชาติ