พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการอนุรักษ์การจัดทำว่าวเบอร์อามัส “ว่าวทองแห่งวิถีชีวิตมลายู” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวรายงานและนายรอยาลี ดะยะหะ ปลัดอาวุโสอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี และเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 350 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 300 คน และคณะผู้บริหารอำเภอสายบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตะลุบัน ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีอีกจำนวน 50 คน

โดยในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยมีจุดเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนในชุมชนควบคู่กับการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มุ่งดำเนินการในลักษณะเครือข่ายระหว่างชุมชนต่อชุมชน และองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพคน ซึ่งหนึ่งในพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี คือ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้คงอยู่ในท้องถิ่นและสามารถสืบสานภูมิปัญญาซึ่งเป็นรากเหง้าจากรุ่นสู่รุ่น เกิดการพัฒนาเป็นอาชีพสู่ชุมชน เกิดความเข้มแข็งในการจัดการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ได้มอบสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น “การประดิษฐ์ว่าวเบอร์อามัส” ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 6 โรงเรียน