มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 33

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 10 มิถุนายน 2561 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการปรับแผนการศึกษาให้นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่มีคุณวุฒิอนุปริญญาให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สั้นลง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยชุมชนในการส่งนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อตามโครงการดังกล่าว และรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
– ม.6 หรือเทียบเท่า (รับจำนวน 40 คน)
– สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (รับจำนวน 40 คน) โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์)
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
– ม.6 หรือเทียบเท่า (รับจำนวน 100 คน)

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
– ม.6 หรือเทียบเท่า (รับจำนวน 50 คน)
– สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาการปกครองท้องถิ่น (รับจำนวน 50 คน) โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
– ม.6 หรือเทียบเท่า (รับจำนวน 35 คน)
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ทางด้านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (รับจำนวน 35 คน) โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
– ม.6 หรือเทียบเท่า (รับจำนวน 40 คน)
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า (รับจำนวน 40 คน) โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินการธนาคาร)
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
– ม.6 หรือเทียบเท่า (รับจำนวน 40 คน)

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ทางด้านสาขาวิชาการบัญชี (รับจำนวน 40 คน)

การรับสมัคร

ใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบ ผ่าน http://eduservice.yru.ac.th/apphome ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – 10 มิถุนายน 2561 และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัครพร้อมหลักฐาน

วัน เวลา และสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการรับสมัครในวันที่ 1 เมษายน 2561 – 10 มิถุนายน 2561 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น. (รับสมัครทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

การเลือกสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครต้องตัดสินใจ และพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสาขาวิชา เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

สิ่งที่ผู้สมัครต้องแสดงในวันสมัคร
1. หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียน ว่ากำลังเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กำหนด แสดงฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ให้นำหลักฐานการเทียบเท่ามาแสดงด้วย
4. ค่าสมัคร 300 บาท

การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

การประกาศผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th

การรายงานตัว และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้องรายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ไฟล์ประกาศรับสมัคร