กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุด (ห้องสมุดที่ชอบ กับหนังสือที่ใช่)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 – 13.00 น. ที่ผ่านมา ห้องสมุดจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ( ห้องสมุดที่ใช่ กับหนังสือที่ชอบ) ในโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ห้องสมุดการเข้าใช้บริการห้องสมุดและกระตุ้นให้เกิดการอ่านเพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอทั้งหมด 7 สาขาวิชา ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม

โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ดังนี้

1.อาจารย์ทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร
2.อาจารย์กรกช สวัสดิ์ชูแก้ว
3.อาจารย์มูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน

สำหรับเกณฑ์การตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุด มีดังนี้

1.ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
2.เนื้อหาโดยรวม 30 คะแนน
3.เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
4.คุณภาพการผลิต 20 คะแนน
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุด (ห้องสมุดที่ชอบ กับหนังสือที่ใช่) ได้แก่  นางสาวนิมัสสรา สุไลมาน นางสาวนูรอัณีย์ อาแว นางสาวยามีรา มานะ และนางสาวอัสรา แวอาโละสาขาการปกครองท้องถิ่น และสาธารณสุขชุมชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายไฟซอล เจะนิ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายรุสลัน กามา และนายมูฮำหมัดซัมรี สีเดะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ