ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

" พัฒนาบุคคลและชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมสันติสุข "

วิสัยทัศน์

“ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ

  1. การจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน (Track 2)
  2. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน (Track 3)
  3. การบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (Track 1)
  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Track 1, 2 ,3)
  5. ทะนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าให้กับชุมชน (Track 1,2,3)
  6. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน (บริหารจัดการ)