อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์

อัตลักษณ์

“ มีจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาชุมชน ”

เอกลักษณ์

“ สร้างโอกาสทางการศึกษา และอาชีพเพื่อชุมชน ”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด และพัฒนาอาชีพ (M 1)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชน (M 2)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง (M 3)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแบบใหม่ (M 4)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ส่งเสริม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (M 5)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่เน้นคุณภาพมาตรฐานระดับสากล (M 6)