ทำเนียบผู้อำนวยการ

 

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 16 สิงหาคม 2547 - 9 มิถุนายน 2548

 

นายวิชาพร ชินประพัทธ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 มิถุนายน 2548 - 9 มิถุนายน 2552

 

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ (รักษาราชการแทน)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 มิถุนายน 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2553

 

นายวิชาพร ชินประพัทธ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 20 กุมภาพันธ์ 2553 - 19 กุมภาพันธ์ 2557

 

นายวิชาพร ชินประพัทธ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 20 กุมภาพันธ์ 2557 - 19 กุมภาพันธ์ 2561

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 20 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน