เพลงมาร์ชวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ทำหน้าที่สร้างงานการศึกษา
แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ให้วิชาความรู้สู่ชุมชน
สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาอาชีพเราฝึกฝน
พัฒนาความคิดชีวิตคน ให้ชุมชนสุขสันต์และมั่นคง
พวกเรารู้รักสามัคคี รักภักดีสถาบันอันสูงส่ง
ชาติศาสนากษัตราอยู่ดำรง ไทยยืนยงคงมั่นนิรันดร์กาล
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ทุกคนมีความรักสมัครสมาน
มีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการ ด้วยจิตวิญญาณรักมั่นในวิทยาลัยของเรา