คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นายชยพล พุฒยอด
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สำนักผู้อำนวยการ

นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สำนักวิชาการ

นางสาวศุภพิชญ์ ดำนวล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต