บุคลากร

ข้าราชการ
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
Email
Tel
1
นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
รองผอ.วชช.ปัตตานี
suthisak.num@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 112
2
นายชยพล พุฒยอด
รองผอ.วชช.ปัตตานี
chayaphon.put@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 111
3
นางสาวศุภพิชญ์ ดำนวล
รองผอ.วชช.ปัตตานี
supapit.dam@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 113
4
นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
chaweewan.khu@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 102
5
นางสาวภรตา อภิรักษากุล
ครู คศ.2 ชำนาญการ
phorata.aph@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 102
6
นางสุวรรณี วัชรีบำรุง
ครู คศ.2 ชำนาญการ
suwannee.wat@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 102
7
นางสาวลาตีปะห์ ดอแม
ครู คศ.2 ชำนาญการ
lateepah.dom@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 113
8
นายสุริยา หว่าหลำ
ครู คศ.1
suriya.wal@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 113
9
นางสุภณิดา วงษ์เดิม
ครูผู้ช่วย
supanida.won@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 103
พนักงานราชการ
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
Email
Tel
1
นางสาวซัลซาบีล สะแม
นักวิชาการศึกษา
zalzabeel.sam@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 102
2
นางสาวสมพร โรยทั่ว
นักวิชาการศึกษา
somporn.roy@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 113
3
นางสาวอิบตีซัม อิแอ
นักวิชาการศึกษา
ibthesum.eai@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 102
4
นางแวสาระห์ นิอามัน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
weasarah.nia@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 107
5
นางสาวรัตนาภรณ์ แพงมาก
นักวิชาการวัดและประเมินผล
 rattanabhorn.pae@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 104
6
นางสาวนันทิชา บุญละเอียด
 นักวิชาการวัดและประเมินผล
 nunthicha.bun@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 107
7
นางโนรี มะเด็ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 noree.mad@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 103
 8
 นางสาวเพ็ญสุดา ปลื้มใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
pensuda.per@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 103
9
นางนุริสาน ดือราแม
นักวิชาการพัสดุ
nurisan.dua@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 108
10
นายสาเหะนาวาวี สาเหะอามิ
นักวิชาการพัสดุ
sahehnawawee.sah@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 108
11
นางซูไบดะห์ จะปะกียา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
subaidah.cha@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 101
12
นางอุราภรณ์ บุญดำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
uraporn.boo@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 101
จ้างเหมาบริการ
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
Email
Tel
1
นางนัสรีน นิเงาะ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
nusreen.nin@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 105
2
นางสาวซุฟเฟียนี สะนิ
ครูอัตราจ้าง
sufianee.san@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 113
3
นางจุฑารัตน์ สาและ
เจ้าหน้าที่วิจัยและจัดเก็บข้อมูล
jutarat.sal@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 113
4
นางสาวรูสนา เซ็ง
เจ้าหน้าที่วิจัยและจัดเก็บข้อมูล
rusna.san@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 113
5
นางสาวปัตตีมา ปัตนกุล
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
pattima.pat@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 103
6
นางสาวแวอาอียะห์ บุงาตายง
เจ้าหน้าที่จัดการเรียนการสอน
waeayeeyah.bun@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 107
7
นางสาวแวนุรไอนี แวอีซอ
เจ้าหน้าที่ครัวฮาลาล
waenunaini.wae@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 104
8
นางสาวอานา ดอเล๊าะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ana.dor@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 101
9
นายอิมรอน ดาโอ๊ะ
เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร
aimron.dao@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 115
10
นายอุมาร์ เจะอุบง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
umar.che@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 115
11
นายธีรัช นิสอน
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
thirat.nis@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 115
12
นายวทัญญ หมัดชูโชค
ครูอัตราจ้าง
-
66 7346 0205 ต่อ 102
13
นางสาวดวงใจ ขันธสามล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
doungjai.khu@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 102
14
นางสาวนิฟาตีฮะ นิเดหะ
เจ้าหน้าที่บัญชี
nifatiha.nid@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 103
15
นางสาวอัสมา เหนื่องตีบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
asma.nha@pncc.ac.th
66 7346 0205 ต่อ 113
16
นายมูฮำหมัดฮาฟิซ ยะโดะ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
-
66 7346 0205 ต่อ 108
17
นายซอฟฟี้ มะลาลม
พนักงานขับรถ
-
66 7346 0205
18
นายรุสลัน มะเด็ง
พนักงานขับรถ
-
66 7346 0205
19
นายอิสมาแอ สาและ
นักการภารโรง
is-maae@pncc.ac.th
66 7346 0205
20
นายแวรุสดี แวยะโก๊ะ
คนสวน
-
66 7346 0205
21
นางกัสหม๊ะ สาและ
แม่บ้าน
-
66 7346 0205
22
นางรอฮานี เจะอาลี
แม่บ้าน
-
66 7346 0205
23
นางนูรลัยลา อาแวเง๊าะ
แม่บ้าน
-
66 7346 0205
24
นายนายือรี อุเซ็ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-
66 7346 0205 ต่อ 114
25
นายอุสมาน ดือเระ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-
66 7346 0205 ต่อ 114
26
นายอาหามะ กาหลง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-
66 7346 0205 ต่อ 114
27
นายมะยากี มาหิเละ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-
66 7346 0205 ต่อ 114
28
นางปุณยนุช ทองด้วง
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนฯ
-
66 7346 0205
29
นายอับดุลสลาม สะอิ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
-
66 7346 0205
30
นายนาวาวี โตะเยง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ทดลองฯ
-
66 7346 0205