สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลทั่วไป
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Associate of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.ศษ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Education Program in Early Childhood Education
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.Ed. (Early Childhood Education)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

แผนการศึกษา

Comming Soon

กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก …