สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.บธ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.BA. (Business Computer)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

แผนการศึกษา

Comming Soon

กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก …