สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program in Local Government

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.ศศ. (การปกครองท้องถิ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Arts (Local Government)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.A. (Local Government)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำภาคประชาสังคม เอกชน และอาชีพอิสระ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

แผนการศึกษา

Comming Soon

กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก …