สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลทั่วไป
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program in Community Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน)
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.ศศ. (การพัฒนาชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Arts (Community Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.A. (Community Development)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองท้องที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชนต่าง ๆ และอาชีพอิสระ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

แผนการศึกษา

Comming Soon

กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก …