สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in General Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.บธ. (การจัดการทั่วไป)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Business Administration (General Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.BA.(General Management)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ปฏิบัติงานในภาคเอกชนเกี่ยวกับงานการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น งานคลังสินค้า งานการผลิต งานการตลาด งานขาย งานธุรการ งานจัดซื้อและพัสดุ งานบัญชี งานบริการและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ปฏิบัติงานในส่วนราชการเกี่ยวกับงานการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานบริหารบุคคล งานบริการและประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี งานจัดซื้อและพัสดุ เป็นต้น
ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

แผนการศึกษา

Comming Soon

กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก …