สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program in Islamic Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อิสลามศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.ศศ. (อิสลามศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Arts Program (Islamic Studies)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.A. (Islamic Studies)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสามัญ
ผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนปอเนาะ
ผู้สอนอิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

แผนการศึกษา

Comming Soon

กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก …