สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ข้อมูลทั่วไป
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Associate of Public Health Program in Community Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.ส. (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Public Health (Community Health)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.P.H. (Community Health)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขในฝ่ายสาธารณสุขขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกัน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

แผนการศึกษา

Comming Soon

กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก …