หลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก ความเข้าใจ และพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดีมีปัญญา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้สมาชิกชุมชนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ชำนาญงานด้านคอมพิวเตอร์ และเพิ่มคุณค่าเพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมแก่ชุมชนและท้องถิ่น

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มุ่งสร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ใกล้ชิดประชาชน

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มุ่งสร้างสรรค์นักพัฒนาชุมชน ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

มุ่งพัฒนาด้านการจัดการ เน้นจริยธรรมทางธุรกิจ สร้างสรรค์อาชีพเพื่อชุมชน

สาขาวิชาอิสลามศึกษา

มุ่งพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์อิสลาม และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

มุ่งสร้างบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถในงานสาธารณสุข คิดวิเคราะห์การนำความรู้และทักษะทางสาธารณสุขไปใช้ในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นฟูสภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของท้องถิ่นโดยเน้นให้ประชาชน สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่องานสาธารณสุขในชุมชนอันจะนำมาซึ่งสุขภาวะของประชาชน