Get Adobe Flash player

จุลสารต้นกล้าชุมชน

รายงานผลดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2555

แนะนำโครงการเด่น

โครงการส่งเสริมอาชีพ

โครงการตามพันธกิจ

โทรสาร

สายด่วนPrev Next
หลักสูตรภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

         วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน จำนวน 60 ชั่วโมง (ค่าสมัครเรียน 310 บาท) ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมต่างๆ สื่อภาษาอังกฤษที่ทันสมัย สนุก เข้าใจง่าย... Read more

ประกาศ...ผลการเรียนปรับพื้นฐาน

ประกาศ...ผลการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556<คลิกดูรายละเอียดที่นี่> Read more

ประกาศ...เรียนปรับพื้นฐาน (รอบที่ 2)

ประกาศ... เรียนปรับพื้นฐาน (รอบที่ 2) สำหรับ นศ. ที่ยังไม่ได้เรียน และที่เรียนแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์ Read more

ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านกิจกรรม   ดูรายละเอียด Read more

ประชุม TQF สาขาพัฒนาชุมชน

ประชุมTQF ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 55วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 55 Read more

การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ปี 55 [22/9/55]     เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ยะลา... Read more

พิธีเกี่ยวข้าวนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน

พิธีเกี่ยวข้าวการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน [13/9/55]     วันของการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากดำเนินโครงการนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนมาเป็นระยะเวลา 5 เดือน เมื่อวันนี้ 13 กันยายน... Read more

อบรมการทำเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยตนเอง

อบรมการทำเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยตนเอง [11-12/9/55]      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดอบรมให้ผู้ที่สนใจ หลักสูตรการทำเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยตนเอง จำนวน 12 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 15 คน ระหว่างวันที่ 11 - 12... Read more

ศึกษาเรียนรู้การทำข้าวเกรียบ (กือโป๊ะ)

ศึกษาเรียนรู้การทำข้าวเกรียบ (กือโป๊ะ) [3/9/55] เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 บุคลากรและนักศึกษาวิชาเอกการจัดการทั่วไป วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 25 คน ได้ไปศึกษาเรียนรู้การทำข้าวเกรียบ... Read more

โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายฯ [3/9/55]           เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 วิยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2555 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน... Read more

มหกรรมวิชาการชบาเบ่งบานการศึกษาปัตตานี ครั้งที่ ๔

มหกรรมวิชาการชบาเบ่งบานการศึกษาปัตตานี ครั้งที่ ๔ [31/8/55]     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑,๒ และ ๓ ร่วมกันจัดงานมหกรรมวิชาการชบาเบ่งบานการศึกษาปัตตานี ครั้งที่ ๔ “เด็กตานีเรียนรู้สู่อาเซียน” ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ... Read more

วิพากย์หลักสูตรสิละ

วิพากย์หลักสูตรสิละ [27/8/55]ประชุมวิพากย์หลักสูตรสิละ ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วันที่ 27 สิงหาคม 2555 Read more

วิพากย์หลักสูตรธุรกิจอาหารน้ำบูดู

วิพากย์หลักสูตรธุรกิจอาหารน้ำบูดู [24/8/55]ประชุมวิพากย์หลักสูตรธุรกิจอาหารน้ำบูดูจากทะเล ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วันที่ 24 สิงหาคม 2555 Read more

ข้าวเกรียบกือโป๊ะของดีปัตตานี

ข้าวเกรียบกือโป๊ะของดีปัตตานี [26/7/55] Read more

กีฬา วชช.ตานีเกมส์ ครั้งที่ 7

กีฬา วชช.ตานีเกมส์ ครั้งที่ 7 [15/7/55] Read more

พิธีไหว้ครู

“ พิธีไหว้ครู ” ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี [8/6/55] Read more

หลักสูตรการทำชุดขันหมากมุสลิม

การนำวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน[21-6-55] Read more

บรรยายพิเศษการปฎิรูปการศึกษาจากห้องเรียนสู่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การปฎิรูปการศึกษาจากห้องเรียนสู่ชุมชน ... [1/6/55] Read more

โครงการการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน:มิติใหม่

โครงการการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน:มิติใหม่ [20/5/55]       เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดโครงการการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน:มิติใหม่ ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธนา พรหมณี  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีมอีกทั้งฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาได้รู้จักกระบวนการของการจัดอบรมและสัมมานา... Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2555 [19/5/55]      วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2555 (วิชามารยาทและความฉลาดทางสังคม) ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมทั้งหมด 5 รุ่น จำนวน 400 กว่าคน  Read more

โครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการทำขันหมากมุสลิม" [18/5/55] กลุ่มงานการฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้จัดโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการทำขันหมากมุสลิม" ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.. - 16 มิ.ย.55 ณ.ชุมชนบ้านควนดิน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีอ.ยุทธนา พรหมณี... Read more

นักศึกษาปฐมวัย จัดทำโครงการฯเพื่อน้อง

นักศึกษาปฐมวัย จัดทำโครงการฯเพื่อน้อง [18/5/55]เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 นายยุทธนา พรหมณี รองผู้อำนวยการ วชช. ปัตตานีเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์จากห้องเนียนสู่ชุมชน ของนักศึกษา ปฐมวัยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยจัด "โครงการกิจกรรมระบายสีเพื่อน้อง" และ "โครงการกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม" ในรายวิชาโครงการฯ ที่เน้นนำความรู้สู่ชุมชน ของอ.... Read more

ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ [30/4/55] Read more

ศึกษาดูงานการพัฒนาศูนย์ต้นแบบด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในชุมชน [30/4/55] Read more

โครงการค่ายเรียนรู้เสริมประสบการณ์การจัดการชุมชนเข็มแข็ง [26/4/55] Read more

โครงการการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.มะนังดาลำ [11/4/55] Read more

งานเมาลิดสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนปัตตานีครั้งที่ 1 [8/04/55] Read more

โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี [27/2/55] Read more

สรุปรายงานผลการดำเนินงานบ้านแม่ตีน๊ะ / ท่าแรด

สรุปรายงานผลการดำเนินงานบ้านแม่ตีน๊ะ / ท่าแรด [22/2/55] Read more

การแข่งขันกีฬา สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 1 [13/2/55] Read more

คุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [9/2/55] Read more

สรุปผลการดำเนินงานการจัดเวทีประชาคม [2/2/55] Read more

ติดตามผลโครงการของหมู่บ้านดือราแฮ [27/1/55] Read more

ประกาศรายชื่อเรียนปรับพื้นฐาน ตารางเวลาเรียน อ่านต่อวิชาภาษไทย    อ่านต่อวิชาภาษาอังกฤษ  อ่านต่อ Read more

รายชื่อปรับพื้นฐาน [...] Read more

ประกาศผลสอบคัดเลือกระดับอนุปริญญา (แก้ไข) Read more

อบรม"กฎหมายการเลือกตั้ง และกฎหมายรัฐธรรมนูญ" [...] Read more

ทำนา 1  ไร่  ได้เงิน 1 แสน [...] Read more

วชช.ปัตตานี ร่วมต้อนรับคณะวชช.มาเลเซีย [...] Read more

เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครบ 7 รอบ 84 พรรษา [...] Read more

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานี [...] Read more

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานี [...] Read more

วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต [...] Read more

วชช.ปัตตานี เสริมอาชีพก่ชุมชนบ้านสะพานม้า [...] Read more

วชช.ปัตตานีร่วมงาน “เปิดบ้านความรู้สู่ชุมชน” ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา [...] Read more

วิทยาลัยชุมชนปัตตานีสำรวจพื้นที่หมู่บ้านบลูกาตือแร [...] Read more

ดาวน์โหลดใบสมัคร Read more

ให้ศิษย์เก่าที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าให้ส่งใบสมัคร [...] Read more

คลิกขยายรูป;

นายวิชาพร ชินประพัทธ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย

วีดีโอกิจกรรมวิทยาลัย

มหกรรมตลาดนัดวิชาการ
ครั้งที่ 3

พิธีประสาทอนุปริญญา
ปีการศึกษา 2554

ปัจฉิมนิเทศ
ปีการศึกษา 2554 

>>วีดีโอทั้งหมด<<

Link ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยชุมชนเพื่อนบ้าน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday215
mod_vvisit_counterYesterday478
mod_vvisit_counterThis week1967
mod_vvisit_counterLast week3260
mod_vvisit_counterThis month10787
mod_vvisit_counterLast month15072
mod_vvisit_counterAll days287379
ท่านเป็นนักศึกษาสาขาวิชาใด ?
 
เนื้อหาในเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อท่านเพียงใด?
 
ท่านมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ เพียงใด?