ตารางสอน / ตารางสอบ
     
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2561
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นศ.รหัส 59 (ปฐ.1 | ปฐ.2 | ปฐ.3 | ปฐ.4)
นศ.รหัส 60 (ปฐ.1 | ปฐ.2 | ปฐ.3 | ปฐ.4 | ปฐ.5)

นศ.รหัส 61 (ปฐ.1 | ปฐ.2 | ปฐ.3 | ปฐ.4)
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น นศ.รหัส 59 (ปค.1 | ปค.2 | ปค.3)
นศ.รหัส 60 (ปค.1 | ปค.2 | ปค.3)
นศ.รหัส 61 (ปค.1 | ปค.2 | ปค.3)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นศ.รหัส 59 (พช.1)
นศ.รหัส 60 (พช.1)
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป นศ.รหัส 59 (กจ.1)
นศ.รหัส 60 (กจ.1)
นศ.รหัส 61 (กจ.1 | กจ.2)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นศ.รหัส 59 (คธ.1 | คธ.2)
นศ.รหัส 60 (คธ.1 | คธ.2)
นศ.รหัส 61 (คธ.1 | คธ.2)
สาขาวิชาอิสลามศึกษา นศ.รหัส 60 (อศ.1)
นศ.รหัส 61 (อศ.1)
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นศ.รหัส 59 (สธ.1)
นศ.รหัส 60 (สธ.1)
     
คลิกเข้าสู่ระบบบริการฯ Home คู่มือออนไลน์ ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน/สอบ Thabian-Watpon-PNCC แบบฟอร์มและใบคำร้อง หลักสูตรอนุปริญญา ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถาม