สำนักอำนวยการ

รายการ ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 Download...
- แบบฟอร์มติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 Download...
- แบบฟอร์ม RM ๑ : การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ประเมินผลกระทบความเสี่ยงและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง Download...
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน Download...
- แบบฟอร์ม RM ๑ : การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ประเมินผลกระทบความเสี่ยงและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง Download...
- แบบฟอร์ม RM ๒ : รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง Download...
- แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน Download...

สำนักวิชาการ

กำลังรอเอกสาร . .

สำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ

รายการ ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ (ระดับรายการ) - เครื่องมือ A1 Download...
- แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - เครื่องมือ A7 Download...
- แบบรายงานผลการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - เครื่องมือ A8 Download...
- แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน - เครื่องมือ D1 Download...