• darkblurbg

 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ยินดีต้อนรับ ...           ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ขยายเวลารับสมัครบุคลเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชุดรายวิชาที่ 1ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2560

ขยายเวลารับสมัครบุคลเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา

การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชุดรายวิชาที่ 1

หยุดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560

หยุดการเรียนการสอน และเลื่อนการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ


ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปี 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนิสิตนักศึกษา แก้ไขปัญหายาเสพติด