หยุดการเรียนการสอน และเลื่อนการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560


หยุดการเรียนการสอน


เนื่องจากเกิดอุทกภัยในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี
เกิดน้ำท่วม และขณะนี้เหตุการณ์ยังไม่คลี่คลายสู่ภาวะปกติ


วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จึงประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 และให้
เลื่อนการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ไปจนกว่าจะมีประกาศแจ้ง
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคอีกครั้งหนึ่ง


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

รายละเอียดแนบท้าย