การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560


ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้