การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชุดรายวิชาที่ 1


            ตามที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กำหนดให้วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 เป็นวันสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชุดรายวิชาที่ 1 นั้น

 

            เนื่องจากในวันดังกล่าวเกิดอุทกภัยในจังหวัดปัตตานี วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จึงประกาศหยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 และให้เลื่อนการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชุดรายวิชาที่ 1

 

            วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จึงกำหนดการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาใหม่ เป็นวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 และวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ